Regulamin korzystania z pomieszczeń Centrum Obsługi Turystycznej

– bazy noclegowej Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

 

§ 1

Regulamin korzystania z pomieszczeń Centrum Obsługi Turystycznej – bazy noclegowej Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady  korzystania z pomieszczeń, świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie bazy noclegowej Centrum Obsługi Turystycznej (funkcjonującego  w strukturze organizacyjnej Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Działoszynie).

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a)      MGDK – należy przez to rozumieć Miejsko – Gminny Dom Kultury w Działoszynie, ul. Gabriela Narutowicza 26 A,

b)      Pracodawcy – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie,

c)       pracownikach – należy przez to rozumieć wszystkie osoby zatrudnione w MGDK na podstawie umowy pracę, powołania, wyboru, mianowania bez względu na wymiar czasu pracy,

d)      regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin korzystania z pomieszczeń Centrum Obsługi Turystycznej – bazy noclegowej Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie,

e)      ROTiR - należy przez to rozumieć Regionalny Ośrodek Turystyki i Rekreacji w Działoszynie, mieszczący się w 2 budynkach:

- Centrum Obsługi Turystycznej w Działoszynie (zwany dalej COT), ul. Skarbczyńskich 1,

- Przystań Kajakowa w Działoszynie (zwana dalej Przystanią lub PK), ul. Grunwaldzka 1 a (Park Strażaka),

f)   Gość – osoba korzystająca z usług Centrum Obsługi Turystycznej w Działoszynie.

§ 3

 1. Regionalny Ośrodek Turystyki i Rekreacji w Działoszynie, zwany w dalszej części tego Regulaminu ROTiR, jest komórką organizacyjną Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie, na mocy Regulaminu Organizacyjnego MGDK, wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora MGDK w Działoszynie nr 7/2014 z dnia 25.09.2014 r.

2. Administratorem Centrum Obsługi Turystycznej w Działoszynie, ul. Skarbczyńskich 1 (jednego z budynków ROTiR), zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu COT, jest Miejsko-Gminny Dom Kultury

w Działoszynie.


Rozdział II

Postanowienia szczegółowe

 

§ 4

PRZEDMIOT REGULAMINU

 

 1. Regulamin jest integralną częścią umowy, zawartej między COT a osobą korzystającą z jego usług, do której zawarcia dochodzi poprzez:

a)      podpisanie karty meldunkowej,

b)      dokonanie rezerwacji,

c)       zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Centrum Obsługi Turystycznej.

2. Dokonując wyżej wymienionych czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Centrum Obsługi Turystycznej.

4. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w każdym pokoju, a także na stronie internetowej Centrum Obsługi Turystycznej (www.turystyka-dzialoszyn.pl).

 

§ 5

DOBA NOCLEGOWA

 

 1. Doba noclegowa trwa od godziny 16:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 2. Prośbę o przedłużenie doby noclegowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej.
 3. Centrum Obsługi Turystycznej może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego Regulaminu.
 4. Centrum Obsługi Turystycznej zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Centrum Obsługi Turystycznej w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§ 6

REZERWACJA I MELDUNEK

 

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Centrum Obsługi Turystycznej mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00, za wiedzą i zgodą pracowników Recepcji.
 4. Centrum Obsługi Turystyczne może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Centrum Obsługi Turystyczne lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników lub innych osobach przebywających w Centrum Obsługi Turystycznej.
 5. Rezerwacji można dokonywać w godzinach 6:00 – 22:00:

-  osobiście,

- telefonicznie pod nr +48 570-575-100, 43 656-59-06,

- mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - co najmniej dobę przed planowanym noclegiem.

6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w  wysokości 20% wartości umówionej stawki w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji, w kwocie nie mniejszej jednak niż 50 zł

na konto: Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie nr 35 9251 0009 0031 9593 2000 0020. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.

7. W przypadku rezerwacji noclegów dla większej grupy gości, dokonywanej z dużym wyprzedzeniem czasowym, spisywana jest umowa rezerwacji i pobierana jest zaliczka w kwocie 10 zł brutto od każdego zarezerwowanego noclegu. Zaliczka ta nie podlega zwrotowi w przypadku częściowego anulowania rezerwacji dla danej grupy osób lub całkowitego odstąpienia od umowy.

8. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18:00, w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Centrum Obsługi Turystycznej, zaliczka nie zostaje zwrócona.

9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Centrum Obsługi Turystycznej nie zwraca opłaty za daną dobę noclegową.

 

§ 7

USŁUGI

 

 1. Centrum Obsługi Turystycznej świadczy swoje usługi zgodnie z zapisami, zawartymi w „Studium wykonalności projektu: budowa Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskiego - produktu turystycznego województwa łódzkiego” .
 1. Zakres i cennik usług COT stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zastrzeżeń, dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Centrum Obsługi Turystycznej ma obowiązek zapewnić Gościom:

- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Centrum Obsługi Turystycznej,

- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Centrum Obsługi Turystycznej świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

- udzielanie informacji turystycznych, dotyczących miasta i gminy Działoszyn,

- budzenie o wyznaczonej godzinie.

 

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Centrum Obsługi Turystycznej pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Centrum Obsługi Turystycznej, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Centrum Obsługi Turystycznej może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Centrum Obsługi Turystycznej.
 4. Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz i oddać go w Recepcji COT.
 5. Centrum Obsługi Turystycznej przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Centrum Obsługi Turystycznej w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

 

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ COT

 

 1. Centrum Obsługi Turystycznej ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług, w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Dla osób nocujących w pokojach COT oferuje bezpłatny parking na swoim terenie.
 4. Centrum Obsługi Turystycznej nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu czy poza terenem Centrum Obsługi Turystycznej.

 

§ 10

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Centrum Obsługi Turystycznej przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Centrum Obsługi Turystycznej. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

§ 11

CISZA NOCNA

 1. W Centrum Obsługi Turystycznej obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00, chyba że wcześniej ustalono warunki imprezy, odbywającej się na terenie COT.

 

§ 12

REKLAMACJE

 

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

§13

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

 1. W Centrum Obsługi Turystycznej i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
 2. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Centrum Obsługi Turystycznej przy ul. Skarbczyńskich 1, 98-355 Działoszyn, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Centrum Obsługi Turystycznej oraz korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Centrum Obsługi Turystycznej. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 4. Zakazuje się prowadzenia na terenie Centrum Obsługi Turystycznej akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Centrum Obsługi Turystycznej, wprowadzania zwierząt, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Centrum Obsługi Turystycznej.
 6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 7. Zabrania się używania w pokojach grzałek i czajników elektrycznych. Z czajnika elektrycznego i innego wyposażenia kuchni, Goście COT mogą korzystać w aneksie kuchennym, znajdującym się na I piętrze budynku.
 8. Osobom pod wpływem alkoholu bądź zachowujących się agresywnie, Recepcja ma prawo wymówić pokój natychmiastowo, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 7/2019

Dyrektora MGDK w Działoszynie z dn. 15.05.2019 r.

będący Załącznikiem Nr 3

do Regulaminu wynajmowania

pomieszczeń oraz sprzętu MGDK

 

 

 

Cennik usług oferowanych w Centrum Obsługi Turystycznej -

bazie noclegowej Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie

(Poniższy cennik zmienia również Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 26/2018 Dyrektora MGDK w Działoszynie z dn. 31.12.2018 r.

w sprawie Regulaminu korzystania z pomieszczeń Centrum Obsługi Turystycznej - bazy noclegowej Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie)


Lp.

Rodzaj usługi

Cena

(1 os./doba)

Uwagi

netto

brutto

1.

Nocleg w pokoju jednoosobowym

50,93 zł

55 zł
(VAT 8%)

Osoba niepełnoletnia zawsze

w towarzystwie prawnego opiekuna

2.

Nocleg  dla minimum 2 osób w pokoju wieloosobowym

41,67 zł

45 zł
(VAT 8%)

 

3.

Nocleg dziecka do lat 3

 

bezpłatny

Zawsze w towarzystwie osoby dorosłej

4.

Nocleg dziecka w wieku 3 – 7 lat – 50% zniżki

21,30 zł

23 zł
(VAT 8%)

5.

Opłata za zgubienie klucza od wynajmowanego pokoju

 

50,00 zł

 

6.

Wynajem sali konferencyjnej wraz z dostępem do kuchni na uroczystość rodzinną

243,90 zł jednorazowo

300 zł
(VAT 23%)

 

7.

Wynajem godzinowy sali konferencyjnej

45 zł

55,35 zł
(VAT 23%)

1 godzina zegarowa

8.

Udzielanie informacji turystycznych

 

bezpłatnie

 

9.

Opłata za palenie w pokoju wyrobów tytoniowych

 

300,00 zł

Opłata za 1 pokój - pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju 

 1. Zastrzega się prawo zmiany cen usług COT.
 2. W przypadku opłacenia z góry pełnych kosztów usługi, ich cena nie może ulec późniejszej zmianie.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Polityka cookies.